Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
(dále jen „GDPR“)


1. Správce osobních údajů Moped Auto s.r.o. se sídlem K terminálu 745/1a, IČ: 04811747, DIČ:
CZ04811747, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl C, vložka 92059 ,
(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních
údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce
shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných
povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektů údajů
 • velkoobchod
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky,
 • seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný
  telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
  (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo
  dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní
  údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné
  informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů:

 • zákazník správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

6. Kategorie příjemců osobních údajů:

 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními
  předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek
  správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,
pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke
zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních
údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních
údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních
údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní
údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat
dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce
či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů,
kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.